วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2550

somlukนางสาวสมลักษณ์ แสงกลับ

อายุ 51 ปี โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี


แผนกศัลยกรรมกระดูก จบพยาบาลเทคนิคจากวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
เมื่อปีพ.ศ.2535


ตอบคำถามสุนทรียศาสตร์

สุนทรียศาสตร์ คือ วิชาที่ว่าด้วยสิ่งสวยงาม

1.สุนทรียศาสตร์มาจากภาษาสันสกฤตว่า"สุนทรียะ"แปลว่า งาม และศาสตร์ แปลว่า "วิชา"รวมความแล้วสุนทรียศาสตร์จึงแปลว่า"วิชาที่ว่าด้วยสิ่งสวยงาม"

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า"เอ็ซทีติก"(Aesthetics)

ประโยชน์ของสุนทรียศาสตร์

1.ช่วยส่งความเจริญทางปัญญาจนสามารถหยั่งเห็นสัจธรรมและคุณค่าของความงาม

2.ช่วยส่งเสริมความเจริญทางด้านอารมณ์ เพราะสามารถควบคุมอารมณ์และส่งเสริมการแสดงออกไปในทางที่ถูกต้องจนสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมได้อย่างเป็นสุข

3.ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็รในทางสร้างสรรค์

4.สามารถแก้ไขบทบาทต่างๆในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะ

ประโยชน์ในวิชาชีพพยาบาล

1.ช่วยส่งเสริมความงดงามภายในจิตใจให้เป็นผู้มีเมตตา เอื้ออาทรต่อผู้ป่วย

2.สามารถปรับอารมณ์ของตนเองให้เป็นผู้ยอมรับอารมณ์ของผู้ป่วยขณะที่เขากำลังเจ็บปวดทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

3.ทำให้เกิดการมองโลกในแง่ดีเสมอ อารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใจตลอดเวลา


อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

ไม่มีความคิดเห็น: